Hot Girls Fishing

twins fish

Men like fishing.

Men like hot girls.

Therefore, men like hot girls fishing.

You’re welcome.